Privacyverklaring

Privacyverklaring Nederland Bespaart Energie (NBE)

Inleiding
NBE verwerkt onder meer persoonsgegevens van haar klanten en prospects, van (contactpersonen
van haar) partners en resellers, van websitebezoekers en sollicitanten. In deze privacyverklaring
leggen wij uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?
Wij zijn adviseurs op het gebied van verduurzaming. Wij kunnen jou ook ontzorgen bij het afsluiten
van een nieuw energiecontract. Deze privacyverklaring ziet op al onze verwerkingen – ook als wij
samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Voor alle vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring of over ons gebruik van jouw
persoonsgegevens, kun je contact opnemen met:

NBE B.V.
privacy@nb-energie.nl

Deze verklaring is overigens niet van toepassing op de contractuele relatie tussen jou als klant en
onze partner of reseller. In die gevallen verwijzen wij jou naar de privacyverklaring van de partner of
reseller. Onze partners zijn bijvoorbeeld de energieleveranciers waarbij jij een contract afsluit en onze
resellers zijn andere partijen die ook als onafhankelijk energieadviseur gebruik maken van ons
salesplatform.

Ook is deze verklaring niet van toepassing op websites die eventueel door middel van links met onze
website zijn verbonden. Hierop zijn de (cookie- en) privacyverklaringen van die websites van
toepassing.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, deelnamedetails
waaronder in ieder geval wordt verstaan, maar niet uitsluitend: type woning, verbruiksgegevens
energiemeter, type energiecontract, begin- en einddatum energiecontract, type meterkast, jouw
energietarieven, betaalgegevens, functietitel, contactgeschiedenis.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens en waarom mag dat?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen en op basis van de volgende gronden:

 • Dienstverlening aan onze klanten
  In opdracht van verschillende partners kunnen wij onze klanten benaderen voor het
  aanbieden van producten voor verduurzaming. Wij kunnen de klant volledig ontzorgen op het
  gebied van verduurzaming.

  We plannen graag eerst een kennismaking met jou in, waarbij wij ook al persoonsgegevens
  van jou verzamelen. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om onze
  klanten te voorzien van producten voor verduurzaming en/of aan te melden bij een partner en
  de overgang goed te kunnen regelen.

  Ben je vervolgens klant bij ons, dan kom je bij ons in het systeem te staan. Vanuit hier kunnen
  wij al jouw energiegegevens overzichtelijk inzien: de begin- en einddatum van het
  energiecontract, de energietarieven en je verbruik. Iedere maand controleert NBE de tarieven
  van alle partners in onze portefeuille om zo voor jou te kijken of het ergens goedkoper kan.
  Wij houden van jou geen betaalgegevens bij, want onze dienstverlening aan jou is en blijft
  gratis.

  Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou sluiten.

 • Partner- en reselleradministratie

  In onze partner- en reselleradministratie houden wij bij welke partners lid zijn van NBE en
  welke resellers ook gebruik maken van ons salesplatform. Daarbij registeren wij wie de
  relevante contactpersonen zijn. Van deze contactpersonen houden wij verschillende
  persoonsgegevens bij om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren. Zo
  houden wij contactdetails bij om jou als contactpersoon te kunnen bereiken en
  betaalgegevens om betalingen te ontvangen of te doen.

  Wij verwerken deze persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met
  de partner of reseller sluiten.

 • Nieuwsbrieven en marketing bij klanten

  Wij doen niet aan het verzenden van nieuwsbrieven. Wel kunnen wij onze bestaande klanten
  telefonisch of per e-mail benaderen over interessante en passende aanbiedingen voor
  verduurzaming. Wij wensen onze klanten en andere geïnteresseerden die zich daarvoor
  hebben aangemeld namelijk op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en
  nieuwtjes op het gebied van verduurzaming.

  Wanneer jij onze klant bent, dan mogen wij jouw contactgegevens op basis van ons
  gerechtvaardigd belang gebruiken voor deze marketinguitingen. Jij kan hiertegen wel altijd
  bezwaar bij ons indienen.

 • Werving (marketing) van prospects

  Binnen NBE werven wij ook prospects voor interessante producten voor verduurzaming. Om
  contact te onderhouden verwerken wij van hen – met expliciete toestemming –
  contactgegevens en interessegebieden, als deze zijn aangegeven door de prospects. Wij
  kunnen na de expliciete goedkeuring van de prospect jaarlijks contact opnemen, dan wel
  telefonisch dan wel per e-mail, met de scherpste aanbiedingen van dat moment, over nieuwe
  producten of over nieuwe diensten voor verduurzaming.

  Wanneer jij een prospect bent, mogen wij jou dus alleen benaderen als wij daarvoor jouw
  toestemming hebben ontvangen.

 • Afhandelen contactverzoeken

  Wanneer jij ons via het contactformulier op onze website benadert of wanneer jij ons belt of
  mailt, dan verwerken wij van jou persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn nodig om
  te kunnen reageren op jouw contactverzoek.

  Wij verwerken jouw persoonsgegevens in dat geval op grond van ons gerechtvaardigd belang.
  Wanneer jouw belangen of jouw grondrechten en fundamentele vrijheden zwaarder wegen,
  zullen wij altijd om jouw toestemming vragen.

 • Afhandelen sollicitaties bij NBE

  Wanneer iemand bij ons solliciteert, hebben wij ook persoonsgegevens nodig om de
  sollicitatie te kunnen beoordelen en om contact te kunnen leggen naar aanleiding van de
  sollicitatie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld ook om persoonsgegevens in jouw motivatiebrief en
  CV.

  De reden voor het verzamelen van deze persoonsgegevens bij ‘aanvang’ is ons
  gerechtvaardigd belang. Wanneer wij verder in de sollicitatieprocedure geraken, zullen de
  persoonsgegevens voor ons noodzakelijk zijn voor het opstellen en uitvoeren van de
  arbeidsovereenkomst. Wanneer jij bij ons in dienst treedt, dan zullen wij nog om aanvullende
  gegevens vragen.

  Welke cookies gebruiken wij?
  Wij maken op onze website alleen gebruik van functionele en analytische cookies. Met deze cookies
  kunnen wij ervoor zorgen dat onze website werkt en goed beveiligd is.

  Voor de analytische cookies maken wij gebruik van Google Analytics, waarbij ons gebruik
  privacyvriendelijk is ingesteld. Wil je meer weten over Google Analytics? Klik dan hier en via hier kun
  jij je op ieder moment afmelden voor Google Analytics.

  Via Google Chrome kun jij op het slotje in het browser URL-vak klikken en dan op ‘cookies’. Hier kun
  jij direct zien hoeveel cookies er door ons worden geplaatst en voor welke periode de informatie wordt
  bewaard.

  Bewaartermijnen
  Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Zo worden persoonsgegevens bewaard
  voor de duur van onze dienstverlening, voor de duur van een gesloten overeenkomst of voor de duur
  van het afhandelen van een contactverzoek, tenzij wij eerder een verzoek tot verwijdering van jouw
  persoonsgegevens ontvangen.

  Wij kunnen niet (volledig) voldoen aan verwijdering als wij jouw persoonsgegevens voor bepaalde
  doeleinden (langer) moeten bewaren, bijvoorbeeld voor een wettelijke verplichting. Sommige
  gegevens moeten wij bijvoorbeeld 7 jaar bewaren voor financiële en administratieve doeleinden.
  Sollicitatiegegevens worden door ons verwijderd nadat je ons dat hebt gevraagd of uiterlijk vier weken
  nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij je ons toestemming hebt gegeven jouw
  persoonsgegevens één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren. Op die manier
  kunnen wij jou op een later moment nog benaderen voor een andere vacature.

  Rechten van betrokkenen
  In de AVG zijn een aantal rechten opgenomen die voor iedereen gelden. Wij doen ons uiterste best
  om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om
  van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via privacy@nb-energie.nl.
 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens wij van jou
  verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens
  verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan
  weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Op verzoek van jou kunnen wij persoonsgegevens van jou mogelijk
  verwijderen. Wij mogen niet altijd jouw persoonsgegevens wissen. Soms is het gebruik
  bijvoorbeeld nog noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist
  verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Mededeling derden van wijziging, verwijdering of beperking: Tenzij het onmogelijk is of
  onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van jouw persoonsgegevens
  informeren over de wijziging, verwijdering of beperking van de verwerking.
 • Bezwaar: Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het
  om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Onder bepaalde omstandigheden kun jij ons verzoeken jouw
  persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.

  Daarnaast kun je ook:
 • Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van mailingen of telefonisch
  contact. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons
  opnemen.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denk je dat wij niet handelen in
  overeenstemming met de wetgeving? Dan horen wij dat graag eerst van jou. Je kan hierover
  ook een klacht indienen bij de AP.

  Wij zullen zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek, op het
  verzoek reageren. Wij zullen daarbij ook beoordelen of, en zo ja in hoeverre, wij op grond van de wet
  aan jouw verzoek tegemoet kunnen en moeten komen. Als een langere termijn nodig is, dan stellen
  wij jou daarvan ook op de hoogte.

  Derde ontvangers en verwerkers
  Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij ook andere dienstverleners in. Wij werken
  bijvoorbeeld met belsoftware en een beveiligde cloud-omgeving. Soms kan een reseller ook jouw
  persoonsgegevens verwerken als een verwerker. Deze verwerkers verwerken jouw
  persoonsgegevens alleen onder de instructies van NBE en niet voor eigen doeleinden. Dit is ook zo
  afgesproken in een verwerkersovereenkomst. Ook bevinden onze gegevenslocaties zich binnen de
  Europese Unie.

  Verder kan NBE jouw persoonsgegevens delen met:
 • haar verbonden ondernemingen, groepsmaatschappijen en dochterondernemingen, als dit
  noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden;
 • haar medewerkers als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken, maar onze
  medewerkers zijn contractueel altijd gebonden aan een geheimhouding;
 • andere ontvangers (als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken), als dit noodzakelijk is
  voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden (bijvoorbeeld met de partners en
  resellers);
 • een andere partij als dit wordt vereist door een wet, een gerechtelijk bevel of een (andere)
  juridische procedure, zoals ook een fusie, overname of verkoop van activa of in geval van een
  faillissement.

  Beveiliging van jouw persoonsgegevens
  Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en wij zorgen in al onze systemen en
  fysieke ruimtes voor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en
  ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

  Als jij een datalek constateert of een vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek, neem dan
  direct contact met ons op.

  Wijzigingen van de privacyverklaring
  Wij kunnen onze privacyverklaring mogelijk wijzigen. Bekijk daarom regelmatig deze webpagina voor
  de meest recente versie. Gebruik van onze diensten en website houdt in dat je onze (gewijzigde)
  verklaring hebt gelezen.

  © 2022 NBE B.V.